Interventies / behandeling

Via uw huisarts of de Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ kunt u zich voor behandeling aanmelden. Van belang is dat er sprake is van een DSM stoornis. Dat betekent dat op basis van de psychische klachten een diagnose gesteld wordt en daarnaast gekeken wordt naar de ernst en de duur van deze klachten en de persoonlijke- en beschermende omstandigheden. De behandeling valt dan onder de verzekerde zorg en cliënten krijgen de bijdrage van het eigen risico als rekening. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen mits de cliënt hiervoor open staat en afhankelijk van uw hulpvraag.

Kenmerken van behandelingen bij psychologiepraktijk Vathorst:

Psychologiepraktijk Vathorst werkt volgens de richtlijnen van NIP en LVVP. In de eerstelijnspsychologie streven we ernaar dat onze behandelingen worden gekenmerkt door:

 • Laagdrempeligheid: we streven naar goede bereikbaarheid en snelle hulp
 • Generalistisch werken: we bieden voor een breed scala aan klachten hulp
 • Kortdurend: we werken kortdurend waar dat mogelijk is*
 • Klachtgericht: we streven naar een behandeling die zich in de eerste plaats richt op vermindering van de klachten die u ondervindt
 • Professioneel: we werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen (NIP en LVE)

* Kortdurend wil zeggen zo kort als mogelijk en niet langer dan nodig. In de praktijk betekent dat meestal 5 tot 15 sessies. Wanneer de behandeling langer lijkt te gaan duren omdat de klachten ernstiger van aard zijn, verwijzen we u doorgaans door naar een andere instantie in de “tweede lijn” (bijvoorbeeld een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis).

Behandelmethoden/ interventies

 • Behandelingen: Aanmelden kan via de huisarts of POH GGZ. Van belang is dat er sprake is van een DSM stoornis. De behandeling valt dan onder de verzekerde zorg en cliënten krijgen de bijdrage van het eigen risico als rekening. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen mits de cliënt hiervoor open staat en afhankelijk van de hulpvraag.
 • CGT (cognitieve gedragstherapie)
 • EMDR: psychotherapeutische techniek voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis die berust op het in gedachten oproepen van de traumatische herinnering en de bijbehorende gevoelens door betrokkene, terwijl deze de snel en vlak voor de ogen heen en weer bewegende vinger van de therapeut volgt, zodat de scherpte van de heftige ervaring uiteindelijk verminderd.
 • narratieve exposuretherapie (NET):
  Wanneer is sprake is van complexe en meerdere traumatische ervaringen in de voorgeschiedenis is narratieve exposure therapie een passende en wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode. Deze behandeling bestaat uit het leggen van een levenslijn, waarbij de ervaren positieve gebeurtenissen en traumatische gebeurtenissen in de levensloop op chronologische volgorde symbolisch worden neergelegd in de vorm van bloemen en stenen. Daarna vindt in een rustig tempo exposure aan de ervaren gevoelens, gedachten, lichamelijke- en zintuigelijke ervaringen tijdens traumatische gebeurtenissen, waar de stenen voor staan, plaats door gedetailleerd woorden te geven aan de traumatische ervaringen uit het verleden in een fase waarin men zich weer veilig kan voelen in het hier en nu. De behandeling eindigt met een verslag van de besproken ervaringen.  Deze vorm van therapie zorgt er voor dat de angstgevoelens niet langer meer geactiveerd worden in het hier en nu.
 • ACT (acceptance and commitment therapy) Kern van ACT is dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Leren bewust te  handelen naar eigen waarden en acceptatie zoals emoties en gedachten. Gebruik gemaakt van aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen, metaforen, de therapeutische relatie en humor!
 • Mindfulness
 • Schematherapie (waarbij elementen worden gebruikt vanwege eventuele onderliggende dysfunctionele patronen). Een therapievorm bestaand uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen. Richt zich op huidige problemen alswel op ervaringen uit het verleden, die mede oorzaak van huidige problematiek zijn. Het komt erop neer dat het je helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt  Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Binnen de behandeltrajecten is, indien geïndiceerd, sprake van samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. Zie https://www.vathorstgezond.nl We werken nauw samen met het medisch centrum. Ook is er mogelijkheid tot consultatie met een vaste psychiater, zodat – indien gewenst – medicatie ingezet kan worden. Daarnaast wordt, waar nodig, de expertise van de psychiater ingeroepen ten behoeve van aanvullende diagnostiek.

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies of digitale middelen zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier of het gebruik van apps. Waar mogelijk behandelen we ook blended (zie werkwijze bij e-health), dat wil zeggen dat we digitale middelen inzetten. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

In de behandeling vinden we het van belang de positieve gezondheid en leefomgeving te benadrukken. De pijlers van positieve gezondheid zijn: Mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Wat we dan ook doen in de behandeling is het ondersteunen van cliënten om zelf de regie over het eigen leven te voeren, eigen krachten en mogelijkheden te benutten, optimaal te functioneren binnen een eigen omgeving en conform eigen wensen te participeren in de samenleving. Vanwege de eigen regievoering en het belang van naasten hierin, stimuleren we ook het betrekken van naasten in de behandeling omdat deze een belangrijke rol kunnen vervullen in het ondersteunen of bevorderen van herstel. Aan het einde van de behandeling wordt er een terugvalpreventieplan gemaakt om te zorgen dat bij het opnieuw krijgen van klachten cliënt meteen actie kan ondernemen en zelf zijn problemen samen met zijn omgeving kan aanpakken.

Andere opties dan behandeling!

 • Naast behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, hebben we ook onderzoeksmogelijkheden. Wanneer vanuit de intake er nog niet voldoende duidelijkheid is over (mogelijke) oorzaken van de klachten kan het wenselijk zijn hier onderzoek naar te doen. Er kan onderzoek gedaan worden betreffende de volgende aspecten: persoonlijkheid of bij een vermoeden van een  Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Aandachtstekortstoornis (ADHD).