Psychologiepraktijk Vathorst

Informatie voor verwijzers

Verwijsbrief Basis GGZ

De verwijzer kan de patiënt aanmelden via www.zorgdomein.nl. Het verstrekken van de informatie voor de verwijzing werkt hierin makkelijk en snel.

De volgende gegevens zijn nodig in een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt,
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft,
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis,
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code

Inclusiecriteria basisGGZ

De belangrijkste punten van verwijzing op een rij:

–        Voor onze cliënten is het belangrijk dat ze naar de juiste instanties worden verwezen.
–        Verwijzing naar de basis GGZ (naar ons) is mogelijk als:

  1. sprake is van een DSM stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren; en
  2. het gaat om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico; en
  3. waarbij sprake is van een goed/of voldoende sociaal netwerk; en
  4. een grote kans op herstel aanwezig is.

Exclusiecriteria

–        Specialistische GGZ vraagt om een multidisciplinair team en behandelt cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek met een duidelijk risico voor de cliënte of zijn/ haar omgeving.

Belangrijk aandachtspunt is dat we cliënten die moeten overbruggen naar de Specialistische GGZ niet meer mogen aannemen. We vinden dit heel vervelend voor de cliënten, maar overbrugging wordt niet door de verzekeraars vergoed.

  • Bij twijfel of een cliënt op de juiste plek is binnen de basis of specialistische GGZ kunt u ons bellen op 06 – 4132 5600. Waar een cliënt niet geschikt is voor behandeling binnen de Basis GGZ en naar de specialistische GGZ moet worden verwezen, zullen wij dat zo snel mogelijk terugkoppelen.

Ondanks de invoering van het ZPM (het nieuwe zorgprestatiemodel) zullen we nog op de oude manier van trajecten cliënten met een inschatting van traject en diagnose behandelen. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen afhankelijk van eerdere periodes van zorg en of de cliënt hiervoor open staat afhankelijk van de hulpvraag. 

Wachttijd

De wachttijd is op dit moment 4 weken (januari 2024). Na de intake start meteen de behandeling. Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij u de cliënt naar een andere GBGGZ aanbieder doorverwijzen als er niet binnen 4 weken een afspraak kan worden gemaakt.

Contact / Overleg

De verwijzer zal na aankomst van de cliënt een korte melding ontvangen dat deze is aangekomen (in behandeling is) en tevens zal na afsluiting van het traject een afsluitbrief worden gestuurd via zorgmail. Uiteraard zullen wij dit alleen versturen als de cliënt toestemming geeft om deze informatie te verstrekken.

Telefoon: 06 – 41 32 56 00
Mail: b.wachters@praktijkvathorst.nl
De praktijk heeft tevens een Zorgmailadres, voor intercollegiaal e-mailverkeer.

Correspondentieadres

Mw. B. E. Wachters, Eerstelijnspsycholoog NIP
Psychologiepraktijk Vathorst, t.a.v. mevr. B.E. Wachters, praktijkhouder
Wervershoofstraat 367
3826 EM Amersfoort