Psychologiepraktijk Vathorst

Informatie voor verwijzers

Sinds 2014 vormen de eerstelijnszorg en een deel van de tweedelijn samen de Generalistische Basis GGZ. Dit zorgt voor een aantal wijzigingen:

Verwijsbrief Basis GGZ

De verwijzer kan de patiënt aanmelden via www.zorgdomein.nl. Het werkt makkelijk en snel.

De volgende gegevens zijn nodig op een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt,
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft,
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis,
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code

Inclusiecriteria basisGGZ

Nog even de belangrijkste punten van verwijzing op een rij:

–        Voor onze cliënten is het belangrijk dat ze naar de juiste instanties worden verwezen.
–        Verwijzing naar de basis GGZ (naar ons) is mogelijk als:

  1. sprake is van een DSM stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren; en
  2. het gaat om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico; en
  3. waarbij sprake is van een goed/of voldoende sociaal netwerk; en
  4. een grote kans op herstel aanwezig is.

Exclusiecriteria

–        Specialistische GGZ vraagt om een multidisciplinair team en behandelt cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek met een duidelijk risico voor de cliënte of zijn/ haar omgeving.

Belangrijk aandachtspunt is dat we cliënten die moeten overbruggen naar de Specialistische GGZ niet meer mogen aannemen. We vinden dit heel vervelend voor de cliënten, maar overbrugging wordt niet door de verzekeraars vergoed.

  • Bij twijfel of een cliënt op de juiste plek is binnen de basis of specialistische GGZ kunt u ons bellen op 06 – 4132 5600. Waar een cliënt niet geschikt is voor behandeling binnen de Basis GGZ en naar de specialistische GGZ moet worden verwezen, zullen wij dat zo snel mogelijk terugkoppelen.

LET OP: In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd, het is het nieuwe zorg bekostigingsmodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die cliënten krijgen verandert niet. Ze kunnen wel de rekening makkelijker controleren. Daarbij kan de cliënt precies zien wie hij/zij tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van de cliënt. De zorgverlener kan dit bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt de zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype staat op de rekening.  

De komende twee jaar zullen we nog op de oude manier van trajecten cliënten met een inschatting van traject en diagnose behandelen. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen afhankelijk van eerdere periodes van zorg en of de cliënt hiervoor open staat afhankelijk van de hulpvraag. 

Wachttijd

De wachttijd bedraagt normaliter 4 weken (gezien de extra inspanningen met het nieuwe Zorgprestatiemodel wat tijd kost om dit eigen te maken is de verwachting deze op korte termijn oplopen), na de intake start meteen de behandeling. Afhankelijk van de ernst van de klacht zullen wij u de cliënt naar een andere GBGGZ aanbieder doorverwijzen als er niet binnen 4 weken een afspraak kan worden gemaakt.

Contact / Overleg

De verwijzer zal na aankomst van de cliënt een korte melding ontvangen dat deze is aangekomen (in behandeling is) en tevens zal na afsluiting van het traject een afsluitbrief worden gestuurd via zorgmail. Uiteraard zullen wij dit alleen versturen als de toestemming is van de cliënt om deze informatie te verstrekken.

Telefoon: 06 – 41 32 56 00
Mail: b.wachters@praktijkvathorst.nl
De praktijk heeft tevens een Zorgmailadres, voor intercollegiaal e-mailverkeer.

Correspondentieadres

Mw. B. E. Wachters, Eerstelijnspsycholoog NIP
Psychologiepraktijk Vathorst, t.a.v. mevr. B.E. Wachters, praktijkhouder
Wervershoofstraat 367
3826 EM Amersfoort