Psychologiepraktijk Vathorst

Interventies / behandeling

Kenmerken van behandelingen bij psychologiepraktijk Vathorst:

Psychologiepraktijk Vathorst werkt volgens de richtlijnen van NIP en LVVP. In de eerstelijnspsychologie streven we ernaar dat onze behandelingen worden gekenmerkt door:

 • Laagdrempeligheid: we streven naar goede bereikbaarheid en snelle hulp
 • Generalistisch werken: we bieden voor een breed scala aan klachten hulp
 • Kortdurend: we werken kortdurend waar dat mogelijk is*
 • Klachtgericht: we streven naar een behandeling die zich in de eerste plaats richt op vermindering van de klachten die u ondervindt
 • Professioneel: we werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen (NIP en LVE)

*  Kortdurend wil zeggen zo kort als mogelijk en niet langer dan nodig. In de praktijk betekent dat meestal 5 tot 15 sessies. Wanneer de behandeling langer lijkt te gaan duren omdat de klachten ernstiger van aard zijn, verwijzen we u doorgaans door naar een andere instantie in de “tweede lijn” (bijvoorbeeld een GGZ-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis).

Behandelmethoden/ interventies

 • CGT (cognitieve gedragstherapie)
 • EMDR: psychotherapeutische techniek voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis. De methode berust op het in gedachten oproepen van de traumatische herinnering en de bijbehorende gevoelens door betrokkene, terwijl deze de snel en vlak voor de ogen heen en weer bewegende vinger van de therapeut volgt, zodat de scherpte van de heftige ervaring uiteindelijk vermindert.
 • Narratieve exposuretherapie (NET):
  Wanneer is sprake is van complexe en meerdere traumatische ervaringen in de voorgeschiedenis is narratieve exposure therapie een passende en wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode. Deze behandeling bestaat uit het leggen van een levenslijn, waarbij de ervaren positieve gebeurtenissen en traumatische gebeurtenissen in de levensloop op chronologische volgorde symbolisch worden neergelegd in de vorm van bloemen en stenen. Daarna vindt in een rustig tempo exposure aan de ervaren gevoelens, gedachten, lichamelijke- en zintuigelijke ervaringen tijdens traumatische gebeurtenissen, waar de stenen voor staan, plaats door gedetailleerd woorden te geven aan de traumatische ervaringen uit het verleden in een fase waarin men zich weer veilig kan voelen in het hier en nu. De behandeling eindigt met een verslag van de besproken ervaringen.  Deze vorm van therapie zorgt er voor dat de angstgevoelens niet langer meer geactiveerd worden in het hier en nu.
 • ACT (acceptance and commitment therapy). Kern van ACT is dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Leren bewust te  handelen naar eigen waarden en acceptatie zoals emoties en gedachten. Gebruik gemaakt van aandachtgerichte oefeningen (mindfulness), ervaringsoefeningen, metaforen, de therapeutische relatie en humor!
 • Mindfulness
 • Schematherapie waarbij elementen worden gebruikt vanwege eventuele onderliggende dysfunctionele patronen. Een therapievorm bestaande uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen. Richt zich op huidige problemen alswel op ervaringen uit het verleden, die mede oorzaak van huidige problematiek zijn. Deze vorm van therapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.
 • Vat van zelfwaardering (benadering past binnen de positieve psychologie)

Methode ingezet bij gedragsverslavingen (eten, seks, internet, gokken), relatieproblemen, burnout en andere problemen die te maken hebben met zelfwaardering. Cliënten krijgen meer regie over hun negatieve patronen door met zelfbeloning en nieuwe kleine acties een positievere mindset en versterking van eigenwaarde te krijgen. In de behandeling wordt door beeldtaal makkelijker gemaakt naar eigen gedrag en gemoedsbewegingen te kijken in relatie tot zelfwaardering. 

 • Methods of level

In onze geest kunnen kleine en grote conflicten ontstaan omdat we waarden, principes, belangen of doelen hebben die niet met elkaar in overeenstemming zijn. Meestal zijn we ons niet of onvoldoende bewust van die botsende belangen bij de innerlijke conflicten en als het te lang duurt loopt de stress hoog op. Als we geen uitweg vinden dan kunnen er psychische problemen ontstaan. Er zijn slechts drie dingen nodig  voor een nieuwe mentale herschikking waardoor psychisch leed verdwijnt. Als iets mensen helpt bij het ‘oplossen’ van emotionele pijn, in de privésfeer, professioneel, op zichzelf, in groepsverband, in welke vorm dan ook, dan is dat altijd vanwege deze drie samenhangende noodzakelijke ingrediënten:

 1. Mensen richten hun aandacht precies en lang genoeg op alle aspecten van het pijnlijke onderwerp.
 2. Ze uiten zich naar buiten toe over wat ze in het huidige moment ervaren. Dat kan op verschillende manieren: pratend, schrijvend, lichaamsgericht, muzikaal of beeldend.
 3. Alle gevoelens en gedachten die zich aandienen worden toegelaten, krijgen ruimte, aandacht en erkenning.

Het hele ‘bouwwerk’ van het probleem met al zijn facetten, alles wat er in de binnenwereld te voelen, te horen en te zien is wordt met volle aandacht bewust ervaren. Onze ingebouwde, aangeboren ‘reorganisatiemachine’  krijgt zo de alle touwtjes en knopen in beeld en is gericht aan het werk.

Er ontstaat een nieuwe perceptie van de probleemsituatie met een of meer van de volgende resultaten: opluchting, vrede met de stand van zaken, het probleem bestaat niet meer en/of er dienen zich nieuwe mogelijkheden/plannen aan waar men zelf mee verder kan. Meer dan de drie ingrediënten is niet nodig: mensen hebben, uitzonderingen en zeer bijzondere omstandigheden daargelaten, zelf alles is huis om hun emotionele problemen op te lossen.

 • Behandeling op PDS (prikkelbare darmsyndroom)

Hierbij word er psycho-educatie gegeven, leefstijladviezen en tevens hypnose gebruikt als behandeltechniek gecombineerd met lichaamsoefeningen en therapeutische gesprekken.

Binnen de behandeltrajecten is, indien geïndiceerd, sprake van samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. Zie https://www.vathorstgezond.nl We werken nauw samen met andere disciplines binnen het Medisch Centrum Vathorst. Ook is er mogelijkheid tot consultatie met een vaste psychiater, zodat – indien gewenst – medicatie ingezet kan worden. Daarnaast wordt, waar nodig, de expertise van de psychiater ingeroepen ten behoeve van aanvullende diagnostiek.

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies of digitale middelen zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier of het gebruik van apps. Waar mogelijk behandelen we ook blended (zie werkwijze bij e-health), dat wil zeggen dat we digitale middelen inzetten. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

In de behandeling vinden we het van belang de positieve gezondheid en leefomgeving te benadrukken. De pijlers van positieve gezondheid zijn: Mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Wat we dan ook doen in de behandeling is het ondersteunen van cliënten om zelf de regie over het eigen leven te voeren, eigen krachten en mogelijkheden te benutten, optimaal te functioneren binnen een eigen omgeving en conform eigen wensen te participeren in de samenleving. Vanwege de eigen regievoering en het belang van naasten hierin, stimuleren we ook het betrekken van naasten in de behandeling omdat deze een belangrijke rol kunnen vervullen in het ondersteunen of bevorderen van herstel. Aan het einde van de behandeling wordt er een terugvalpreventieplan gemaakt om te zorgen dat bij het opnieuw krijgen van klachten cliënt meteen actie kan ondernemen en zelf zijn problemen samen met zijn omgeving kan aanpakken.

Andere opties dan behandeling!

 • Naast behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, hebben we ook beperkte onderzoeksmogelijkheden. Wanneer vanuit de intake er nog niet voldoende duidelijkheid is over (mogelijke) oorzaken van de klachten kan het wenselijk zijn hier verder onderzoek naar te doen. Er kunnen extra vragenlijsten worden ingezet om vermoedens van bepaalde specifieke problematiek verder uit te zoeken en te concretiseren (zodat de cliënt naar de juiste plek kan worden verwezen en daarna verder uitgebreid onderzoek kan worden gedaan door een psychiater in de SGGZ. De cliënt kan daar ook medicatie voorgeschreven krijgen): persoonlijkheid of bij een vermoeden van een  Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Aandachtstekortstoornis (ADHD). Bij een milde vorm van bovenstaande problematiek kan wel psychoeducatie gegeven worden.