Psychologiepraktijk Vathorst

Samenwerkingspartners

De Maatschap Vathorst GEZond heeft tot doel de geïntegreerde eerstelijnszorg voor de inwoners van Vathorst te verbeteren. Dit doet de maatschap door het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van projecten in de eerstelijnszorg, door beleid voor de eerstelijnszorg te ontwikkelen, door samen met andere aangesloten disciplines aanspreekbaar te zijn en door het maken van afspraken met zorgverzekeraars en overheden.

Vathorst GEZond heeft hiervoor o.a. de zorgvraag in Vathorst in kaart gebracht en relevante werkgroepen opgericht. Ook wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners in de wijk en het Wijkteam.

Vathorst GEZond wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars. Zilveren Kruis, die in Vathorst de meeste verzekerden heeft, is onze preferente zorgverzekeraar.

Zorgprogramma Vathorst GEZond

Het Medisch Centrum Vathorst heeft in samenwerking met verschillende disciplines een zorgprogramma samengesteld in het kader van het verbeteren van de zorg voor een bepaalde doelgroep. Tevens is het doel van dit programma om de samenwerking tussen de behandelaars te vergroten ter bevordering van de afstemming en de coördinatie. Hierbij staan de professionele kwaliteit, de organisatorische- en de servicekwaliteit en de cliëntveiligheid centraal.

Deze geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) wordt ook door de zorgverzekeraars gestimuleerd.

Het thema van dit zorgprogramma is ‘Overbelasting en Burn-out’

Het zorgprogramma is in 2016 ontwikkeld voor de wijk Vathorst in Amersfoort. Uit een wijkanalyse blijkt dat het hier gaat om een ‘risicowijk’ met een relatief jonge populatie, waar spanningsgerelateerde klachten veel voorkomen. Dit zorgprogramma beschrijft hoe de samenwerking binnen het Medisch Centrum Vathorst wordt verbeterd voor cliënten met deze overbelastings- en burn-outklachten; en hoe de betrokken behandelaars met elkaar afstemmen over behandeldoelen, de gebruikte methodes en elkaars rol. In dit zorgprogramma zijn de behandeldoelen en richtlijnen uitgewerkt, de rol van de participerende disciplines binnen dit programma toegelicht en hun interventies beschreven. Uiteindelijk visualiseert het zorgpad zich in een processchema. Dit schema geeft richting aan het uitvoeren van het zorgprogramma.

Een patiënt met overbelastingsklachten komt meestal bij één hulpverlener binnen, bijvoorbeeld de huisarts. De situatie van de patiënt kan echter om betrokkenheid van meerdere hulpverleners vragen.

In een nieuwe integrale aanpak, afgestemd door de verschillende betrokken zorgverleners in Vathorst, worden deze hulpverleners met toestemming van de cliënt ingeschakeld. Deze betrokken hulpverleners onderhouden onderling contact over de voortgang van het herstel.
Zo is de situatie bij alle betrokken hulpverleners bekend en kan de zorg voor de patiënt nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd.

Betrokken hulpverleners zijn:

 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
 • Psycholoog
 • Psychosomatisch fysiotherapeut
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Runningtherapeut en coach

Ook voor depressie is er een zorgprogramma in het medisch centrum Vathorst. Om een patiënt met depressieve klachten te helpen zijn verschillende zorgverleners actief. De huisarts, de praktijkondersteuner GGZ en de psycholoog werken binnen Vathorst GEZond nauw samen om betere zorg te kunnen bieden aan deze patiënten. Ook het wijkteam kan bij de behandeling betrokken worden.

 • Door een gezamenlijke aanpak bieden deze zorgverleners een geïntegreerde behandeling van patiënten met depressie waarbij op het juiste moment de juiste zorg wordt ingezet.
 • Het wijkteam wijst je de weg naar hulp in die situaties waarin je het zelf niet zo goed meer weet. Vaak gaat dit om complexere situaties die zowel medische als sociale oorzaken kennen en daarmee op het werkterrein van verschillende zorgverleners komen.
 • Om deze hulp zo goed mogelijk te regelen zoeken de huisartsen en de psychologen van Vathorst samen met het wijkteam naar de samenhang en overlap in deze problemen. Door deze samenwerking kunnen de zorgverleners in Vathorst en het Wijkteam Vathorst elkaar beter vinden en ondersteunen, en daarmee de inwoners van Vathorst adequaat helpen.https://www.vathorstgezond.nl
 • We werken nauw samen binnen het medisch centrum
 • Vathorst GEZond heeft tot doel de kwaliteit van de eerstelijnszorg te verbeteren door het faciliteren van interdisciplinaire samenwerking, het maken van multidisciplinaire afspraken en het optimaliseren van logistieke processen.
 • Het uiteindelijk doel is dat u er als patiënt beter van wordt.

We zullen uw verwijzer (doorgaans de huisarts) ook als u niet in een van deze twee programma’s ingedeeld bent, informeren over het verloop van de behandeling. Wij werken veel samen met collega-psychologen, huisartsen, fysiotherapeuten in de GEZ, POH GGZ en psychiaters. Daarnaast zijn er korte lijnen met psychosomatisch fysiotherapeut, oefentherapeut mensendieck en het wijkteam. Voor meer informatie over hoe samenwerking en informatieuitwisseling er bij onze psychologenpraktijk uit ziet, zie het tabblad ‘Kwaliteitsstatuut’.