Evaluatie en afronding behandeling

Evaluatie

Van belang is dat er in het behandeltraject evaluatiemomenten zijn: De ROM voor behandeleffecten (klachtenlijst, SQ48 wordt afgenomen bij begin en einde van de behandeling) en daarnaast worden cliëntervaringen (CQIndex) om de verschillende onderwerpen te meten in de behandeling; bejegening, samen beslissen en uitvoering van de behandeling. Op basis van deze gegevens zal de zorg van onze praktijk kunnen worden verbeterd. Belangrijke punten die we tegenkomen in deze lijsten, zullen worden meegenomen in ons beleid om de zorg te optimaliseren. Lees meer op de pagina waarderingen.

Vanaf 2014 moeten psychologen ROM data (vragenlijstgegevens) doorgeven aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). In principe een begin- en eindmeting per cliënt. Deze gegevens worden geanonimiseerd en verstuurd aan SBG. Mocht u hier bezwaren tegen hebben, dan moet u dat zelf aangeven met behulp van een privacyformulier die wij bezitten.  Geef dit duidelijk aan aan uw behandelaar zodat dit niet gebeurt!

Momenteel geven wij als praktijk de gegevens aan SBG nog niet door, aangezien wij de privacy onvoldoende gewaarborgd vinden. Zodra dit wel goed gewaarborgd is, zullen wij alsnog de gegevens doorsturen.

Afronding behandeling

Om de eigen kracht en zelfredzaamheid te stimuleren wordt er aan het einde van de behandeling een terugvalpreventieplan gemaakt om  te zorgen dat bij het opnieuw krijgen van klachten cliënt meteen actie kan ondernemen en zelf zijn problemen samen met zijn omgeving kan aanpakken.