Juncker Ter zijde

AVG en Klachtenregeling

Terzijde voldoet per 25 mei 2018 aan de bepalingen van de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inhoudende:
(EU 2016/679)

PRIVACY VERKLARING:

Terzijde respecteert vanzelfsprekend de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Terzijde draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft is door cursist of verwijzer zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van therapie, theatercursus, -coaching, mindfulness – en compassie trainingen gebruikt Terzijde persoonsgegevens.

Gegevens welke Terzijde verwerkt:

Persoonsgegevens van cliënten en cursisten, bijvoorbeeld de gegevens die verstrekt zijn via de website, email, telefoon, of app. Zoals een kennismakingsgesprek, informatie aanvragen of deelnemen aan een training, cursus of workshop.
Deze gegevens verwerk ik:
• Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers

Doelen

Deze gegevens zijn bestemd voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• goede dienstverlening;
• Het eventueel verrichten van administratieve handelingen;

• Het bieden van eventuele begeleiding op maat;

Verstrekking gegevens aan derden

Gegevens worden niet aan derden verstrekt

Verwijdering van je gegevens

U heeft het persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u dat wenst, laat het Terzijde weten via mail of telefoon. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

Als lid van de beroepsvereniging houdt Terzijde zich aan de beroepscode voor vaktherapeuten en mindfulnesstrainers.

Terzijde is NIBIG geregistreerd (licentie nummer 99527752) en via het Solidariteitsfonds Wkkgz via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil).

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
Ook Terzijde voldoet aan deze eisen. Hieronder staat kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van Terzijde een klacht heeft over de geboden
zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks, persoonlijk, met betreffende behandelaar
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan biedt Terzijde
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is JunckerTerzijde bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.