Psychologiepraktijk Vathorst

Geestelijke gezondheidszorg in 2023

Vanaf 2014 is de eerstelijns-psychologische zorg onderdeel van de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat de Basis GGZ bedoeld is voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert hierbij van vijf tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten.

Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Constateert de psycholoog in de diagnostiekfase dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts (dit wordt een transitietraject genoemd).

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het wijkteam.

LET OP: In 2023 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd, het is het nieuwe zorg bekostigingsmodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.  

De komende twee jaar zullen we nog op de oude manier van trajecten cliënten met een inschatting van traject en diagnose behandelen. Cliënten wordt een kort, middel of lang traject aangeboden afhankelijk van de ernst van de stoornis. De behandeling richt zich op symptoombestrijding en op de aanpak van structurelere, karakterologische problemen afhankelijk van eerdere periodes van zorg en of de cliënt hiervoor open staat afhankelijk van de hulpvraag.